Aktualizováno 16. 09. 2023

Jak podat žádost o podmíněné propuštění?

Novela přijatá v roce 2021 upravila zásadně postup při podání žádosti o PP od 1. ledna 2022. Je možné ji podat již jen skrze věznici. Podává se v zalepené obálce do schránky pro stížnosti. Věznice nejdříve zkontroluje termín a pokud je v pořádku, tak vyhotoví k žádosti posudek a rozsudková data. Vše pak odešle na soud. Pokud termín ještě nenastal, vyrozumí o tom odsouzeného a žádost mu vrátí, případně odešle na soud, pokud na tom výslovně trvá. Celý postup je popsaný v přiloženém letáku, který připravila Vězeňská služba zde.

Bohužel ne ve všech věznicích je dodržován postup, který sama Vězeňská služba ČR vyhotovila. V mnoha věznicích se skenuje žádost a dokumenty, které jsou k žádosti připojeny a žádost se odesílá na soud elektronicky před datovou schránku. S tímto postupem nesouhlasíme, je dle našeho názoru nesprávný. Proto doporučujeme předat věznici pouze základní žádost o PP a její celkové znění a veškeré dokumenty poslat až následně na soud po odeslání žádosti s hodnocením ze strany věznice. Jen tak máte jistotu, že soud obdrží to, co mu zašlete.

Jak by žádost měla vypadat a co by měla obsahovat?

Jako každá žádost musí i žádost o podmíněné propuštění obsahovat základní informace – identifikaci odsouzeného. Jméno a příjmení, datum narození a doporučujeme napsat paragraf, podle kterého je podávána (1/3 dle odst. 1 písm. b; 1/2 dle odst. 1 písm. a). To je důležité především v případě, že se nepodává přesně na termín nebo se termíny 1/3 a 1/2 překrývají, případně je mezi nimi méně než 6 měsíců.

Ve věznicích koluje mnoho různých a častokrát zaručených předloh pro takovou žádost. My ale doporučujeme každému odsouzenému, aby se snažil sepsat žádost sám, protože před soudem bude stát zase jen on a soud bude rozhodovat o jeho životě. Není ani nutné vypisovat soudy, paragrafy a délky trestů. Soud si vše obstará v příslušné databázi sám, má k dispozici opis trestního rejstříku a podklady z věznice. Ničemu tedy nepomůže, pokud zahltíte žádost dokonalým výčtem všech čísel jednacích, druhů trestů, adres soudů, datumů a dalších informací. Stejně tak není vhodné se spoléhat na obecné formulace typu – povedu řádný život, trest na mě měl veliký dopad, důležitá je pro mě rodina a děti, dostatečně jsem se poučil, již nikdy nespáchám žádný tr. čin, mám nemocné rodiče (aniž bychom chtěli nemoc zlehčovat) apod.

Universální žádost o podmíněné propuštění je špatná žádost

Žádost o podmíněné propuštění je osobní věc, trestnou činnost páchal každý jinou a jiným způsobem, vedly ho k tomu jiné důvody, měl jiné životní podmínky, trest na něj zapůsobil jiným způsobem a dostal i jinou délku. Vykonával ho i v jiné věznici. Pochází z jiného sociálního prostředí, má jinou rodinu, venku připravené jiné podmínky, má jiné dluhy a jiné možnosti v budoucím životě. Půjde do jiné práce a bude dostávat jinou mzdu. Proto by také každá žádost měla být jiná, osobní. Měla by být o tom, kdo ji podává. Soud zajímá, co se změnilo v životě odsouzeného, proč už nebude páchat trestnou činnost, co ho vede k té změně a vlastnímu přesvědčení, jak toho chce dosáhnout, jak se na to připravoval, co všechno si ze své minulost uvědomil. Kde nalezl chyby a jak s nimi pracoval, aby se jich zbavil.

Odsouzený musí sám vědět, co ho vedlo k páchání trestné činnosti, jak tyto aspekty (kriminogenní faktory, důvody páchání) eliminoval nebo úplně odstranil. Musí soudu ukázat, že se změnil on sám, že má jiný pohled na svět, jinak srovnané hodnoty, jiné myšlení a odlišně nastavené potřeby a očekávání od budoucího života. Musí vědět, jak se vypořádal s dluhy, jak si bude zajišťovat prostředky na život. Jak se popral se svými závislostmi (drogami nebo alkoholem), jak s nimi bude nakládat v dalším životě. Zda zvládá svoji agresivitu nebo cokoliv dalšího, co ho k trestné činnosti dovedlo. Měl by mít okolo sebe pokud možno někoho, kdo mu pomůže, o koho se může opřít a poradit se s ním, když to nepůjde v životě tak, jak si představoval.

Obecné formulace vedou soudy k obecným závěrům

Obecné fráze soud o ničem takovém nepřesvědčí. Nezáleží ani na stylu psaní, na pravopisných chybách nebo na nutnosti uvést paragrafy a další nepotřebné informace. Záleží na obsahu, na tom, jak se odsouzený vypořádá sám se sebou, se svojí minulostí a se svojí budoucností. To je důležité a podstatné. Nejenom pro podání žádosti, ale hlavně pro vlastní budoucí život.

Důležité je také připravit si řeč, kterou je možné u soudu pronést. Ideální je informace doplnit o nový aktuální stav nebo uvést něco, co v žádosti nebylo uvedeno. U soudu dostane odsouzený prostor hovořit na začátku, kdy je možné uvést doplňující informace nebo v krátkosti shrnout svoji žádost. Doporučujeme být věcný a zvolit taková slova a formulace, která ukáží připravenost odsouzeného a znalost svého vlastního života. Taková řeč by měla být pouze v řádu jednotek minut. Dlouhé proslovy nejsou u soudu moc oblíbené a především se v nich ztratí ty nejpodstatnější věci, které je nutné, aby soud hodnotil. Odsouzený má také právo na přečtení listinných důkazů, které soud ve spise nashromáždil. Pokud např. bylo v hodnocení věznice uvedeno, že odsouzený prošel některým ze specializovaných programů, které věznice nabízela a řešil tím svoji trestnou činnost, a soud toto neuvedl, může odsouzený požádat o přečtení hodnocení nebo jeho příslušné pasáže. Odsouzeného se také může soud (samosoudce), přísedící, státní zástupce nebo advokát (pokud je přítomen) zeptat v průběhu na další potřebné informace. Je tedy potřeba být připravený a vědět, co chci říct.

Pokora je dobrou cestou k poznání sebe sama a umí otevřít mnohé zavřené dveře

K žádosti je možné také připojit listinné důkazy. Tedy např. potvrzení o zaměstnání, o bydlení, o dluzích, o návazných léčbách v různých zařízeních nebo o spolupráci s neziskovými organizacemi, obcemi, kurátory nebo dalšími subjekty. Tzv. „připojit“ se může také rodina nebo kdokoliv další z okolí odsouzeného. Nejedná se o připojení v pravém slova smyslu, ale spíše o určité vyjádření, které soudu něco dokládá. Nejčastěji právě rodinné a osobní vztahy nebo bydlení.

Doporučujeme vyvarovat se zaručených předloh, které možná znějí líbivě vašim uším, ale soudu neřeknou nic o odsouzeném. Je nutné být sám sebou a mluvit o sobě konkrétně a otevřeně. Tak budou šance na propuštění mnohem větší a vy sami si uvědomíte, že pokud má být podmíněné propuštění úspěšné, tak ne proto, že soud rozhodne kladně a pustí Vás domů, ale proto, že se už do vězení nikdy nevrátíte, protože jste se připravili na svůj budoucí bezproblémový život. Stejně tak, jako rodina a okolí.

Další informace naleznete v našem Desateru k PP. Žádosti je věnována celá jedna kapitola.